Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Smart People, spol. s r.o. pre web TopExpert.sk

Obsah

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Objednávka
 3. Prístup do programu
 4. Druhy Prístupov
 5. Cena Služieb, pokuty, faktúry
 6. Spôsob platby
 7. Dodacie lehoty
 8. Poštovné a iné poplatky
 9. Odstúpenie od zmluvy
 10. Zodpovednosť za škodu
 11. Ochrana osobných údajov
 12. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

1.1   Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje poskytovateľ na stránke www.topexpert.sk, bližšie informácie môžete získať na adrese www.topexpert.sk/kontakt.

1.2   Tieto obchodné podmienky platia pre ponuku a poskytovanie kurzov, seminárov a workshopov (ďalej len “Kurzy”, resp. “Služby” alebo „Program“) na webovej stránke www.topexpert.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti poskytovateľa, ktorým je Smart People, spol. s r.o., so sídlom Za hradbami 2277/34, 902 01 Pezinok, IČO: 44 869 649, DIČ: 2022855648, IČ DPH SK2022855648, zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka číslo: 59502/B a klienta. Vzťahy medzi poskytovateľom a klientom – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Akékoľvek iné obchodné podmienky medzi poskytovateľom a klientom sú neplatné, ak ich poskytovateľ písomne nepotvrdil klientovi.

1.3   Všetky Služby ponúkané na stránkach www.topexpert.sk sú dielami, ktoré sú chránené podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Tieto diela alebo ich obsah je možné použiť len so súhlasom autora s výnimkou prípadov upravených autorským zákonom. Akékoľvek šírenie ich obsahu klientom, alebo osoby prihlásenej do Programu v mene klienta, alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora, či už počas trvania Programu alebo aj po jeho ukončení (napr. zo záznamu), je zakázané. V prípade porušenia zákazu uvedeného v predchádzajúcej vete je klient povinný uhradiť účastnícky poplatok za každé jedno prihlásenie neoprávnenou osobou.

1.4   Reprodukcia, prenos, šírenie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu Programu v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa, je zakázané. Žiadna časť tohto Programu nesmie byť publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez písomného povolenia autora. Počas priebehu Programu je prísne zakázané zhotovovať akékoľvek audiovizuálne záznamy. Všetky použité názvy, značky a označenia sú alebo môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených vlastníkov. Autor si vyhradzuje všetky práva vyplývajúce z Autorského zákona (č. 185/2015 Z. z.) a ostatných právnych predpisov, platných na území SR a EÚ.

1.5   Objednávkou týchto Služieb klient súhlasí, že akékoľvek použitie informácií z nich a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v jeho rukách a autor ani poskytovateľ za ne nenesú žiadnu zodpovednosť. Počas poskytovania týchto Služieb môže klient nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru poskytovateľa resp. autora k tejto tematike. Predajom Služieb ani úhradou ceny Služieb neprechádzajú z poskytovateľa na klienta žiadne autorské práva.

1.6   Priebeh Programu môže byť poskytovateľom, alebo osobami ním poverenými, fotografovaný a/alebo natáčaný, resp. nahrávaný, za účelom vyhotovenia audiovizuálneho diela s následným predajom, marketingovými, propagačnými účelmi a tiež účelmi kontroly kvality. Účasťou na Programe každý účastník súhlasí s podieľaním sa na natáčaní a/alebo fotografovaní, počas celej doby trvania konania Programu a súhlasí s tým, že usporiadateľ si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce z prípadných uverejnení v akýchkoľvek médiách.

1.7   Všetky informácie v Programe sú poskytované „ako sú“. Autor ani poskytovateľ negarantujú ich 100%-nú správnosť, a nezodpovedajú ani za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Riziko ich používania nesie klient resp. účastník Programu.

1.8   Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej a obchodnej činnosti.

1.9   Klient je povinný pri vyplnení objednávkového formulára na poskytnutie Služieb oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Objednávka

2.1   Klient objednáva vybrané Služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Klient je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná po potvrdení prijatia poskytovateľom, a následne po tom klientovi a poskytovateľovi vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tzn. poskytovateľ sa zaväzuje sprostredkovať a dodať klientovi objednané Služby a klient sa zaväzuje uhradiť cenu za poskytnutie služieb. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku bez udania dôvodu. Poskytovateľ si takisto vyhradzuje právo bez náhrady zrušiť objednávky, ktoré sú chybné, nekompletne vyplnené, obchádzajú obmedzenia uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, či sú v rozpore s právnymi predpismi SR.

2.2   Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke www.topexpert.sk spoločnosti Smart People, spol. s r.o., že im plne porozumel, a že s nimi súhlasí v plnom rozsahu a bez výhrad. Klient je zároveň povinný oboznámiť ním objednaných účastníkov Programu s týmito obchodnými podmienkami a povinnosťami z nich vyplývajúcimi, a zabezpečiť ich súhlas s týmito obchodnými podmienkami aj ostatné nevyhnutné súhlasy vyplývajúce z týchto obchodných podmienok alebo platnej legislatívy na území SR, ktoré sú nevyhnutné na plnenie objednávky (napr. súhlas so spracovávaním osobných údajov). Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami zo strany klienta klient potvrdzuje, že si tieto povinnosti v čase objednania už splnil. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach poskytovateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky, po potvrdení prijatia objednávky poskytovateľom. Zrušiť objednávku zo strany klienta možno podľa bodu 9 týchto Obchodných podmienok.

2.3   Klient je povinný uviesť mená účastníkov v objednávke Služby. Zmenu mien účastníkov je klient povinný nahlásiť poskytovateľovi v dostatočnom predstihu pred začatím Programu. Zmena je platná až po jej potvrdení poskytovateľom.

3. Prístup do programu – všeobecné informácie

3.1. Klient si kupuje oprávnenie pre prístup ku Programu (ďalej aj „Prístup“) na určitý čas. Počas tohto času má prístup ku Programu aj k jeho všetkým súčastiam. Prístup je možné obnoviť či predĺžiť iba so súhlasom poskytovateľa, za čo poskytovateľ môže klientovi účtovať dodatočné poplatky, najmä v závislosti od dĺžky obdobia, o ktoré sa predlžuje prístup ku Programu. Klientovi neprislúcha žiadna náhrada za nevyužité časti Programu, súčasti Programu alebo vstupenky.

3.2. Klient nie je oprávnený postúpiť Prístup, ani žiadne práva a povinnosti z neho plynúce na tretie osoby bez súhlasu poskytovateľa.

3.3. Prístup ku Programu a všetkým jeho častiam je umožnený až po uhradení ceny Služieb v plnej výške.

3.4. Ak je súčasťou Programu vstupenka na podujatie, tak táto vstupenka je viazaná na konkrétneho účastníka, a je neprenosná. Prípadná prenosnosť na inú osobu je možná iba so súhlasom poskytovateľa, podľa podmienok uvedených v týchto VOP. Výmena vstupenky na iný tréning organizovaný poskytovateľom ani výmena vstupenky na ten istý druh tréningu, konaný v nasledujúcom období z dôvodu žiadosti klienta nie sú možné.

3.5. Poskytovateľ upozorňuje, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená tiež  rýchlosťou internetového pripojenia.

4. Druhy Prístupov

4.1. Program Top Expert je 12-týždňový internetový online program prevádzkovaný poskytovateľom prostredníctvom webstránky TopExpert.sk, ktorý svojim členom poskytuje prístup k vzdelávacím videám, resp. tiež cvičeniam a iným produktom, podľa zvoleného členstva v programe. Cieľom programu je pomôcť ľuďom dosiahnuť vyšší finančný prospech pomocou ich expertných znalostí a skúseností. Program obsahuje 12 tréningových videí, cvičení, resp. iných materiálov, ktoré sa budú uvoľňovať členom programu po dobu 12 týždňov, s frekvenciou 1 video týždenne.

4.2. Poskytovateľ poskytuje nasledovné druhy Prístupov:

A)      Online program Top Expert Basic – základný produkt

Kúpou tohto programu získava klient časovo obmedzený 4-mesačný prístup k vzdelávacím videám, cvičeniam a iným produktom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii stránky počas 12 týždňov trvania programu. V prípade, že klient uhradí riadne a včas celú kúpnu cenu za tento Prístup, zároveň získa 1 vstupenku na tréning „Top Expert Naživo“ organizovaný poskytovateľom. Vstupenky nie sú voľne prenosné na iné osoby. Tréning „Top Expert Naživo“ je intenzívny 2-dňový praktický tréning zameraný na upevnenie a doplnenie zručností a vedomostí získaných počas programu. Informácie o čase a mieste konania tréningu budú klientovi zaslané spolu so vstupenkou najneskôr do 3 mesiacov od vstupu do programu, a organizačné pokyny budú klientovi zaslané najneskôr 14 dní pred termínom konania tréningu. O termíne tréningov a ich poradí rozhoduje poskytovateľ. Vstupenky nie sú voľne prenosné na tretie osoby a výmena vstupenky na iný tréning organizovaný poskytovateľom ani výmena vstupenky na ten istý druh tréningu, konaný v nasledujúcom období z dôvodu žiadosti klienta nie sú možné. Poskytovateľ má právo zmeniť termín alebo miesto konania tréningu. O zmene bude klienta informovať e-mailom. V prípade zmeny termínu alebo miesta konania tréningu má klient programu nárok na kompenzáciu vo forme predĺženia členstva o 1 mesiac. V prípade, že klient nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť zúčastniť sa tréningu, nemá nárok na kompenzáciu. Poskytovateľ upozorňuje, že ubytovanie, stravu počas tréningov ani transfer program nezahŕňa. Tieto zabezpečuje a hradí účastník tréningu sám.

Člen programu Top Expert Basic navyše k tomu získava tiež prístup na webinár, ktorý sa uskutoční 1x mesačne počas prvých 3 mesiacov konania programu. Tento webinár slúži pre stretnutie členov programu, kde si vzájomne vymieňajú svoje životné, expertné a obchodné skúsenosti. O termínoch konania webinárov, či prípadných zmenách, bude člena programu poskytovateľ informovať e-mailom. V prípade zmeny termínu konania webináru, má člen programu nárok na kompenzáciu podľa dohody s poskytovateľom. V prípade, že člen programu nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť zúčastniť sa na ktoromkoľvek z týchto webinárov, tak nemá nárok na kompenzáciu zo strany poskytovateľa.

B)      Online program Top Expert Premium – prémiové členstvo

Kúpou tohto programu získava klient časovo obmedzený 8-mesačný prístup k vzdelávacím videám, cvičeniam a iným produktom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii stránky počas 12 týždňov trvania programu. Klient zároveň v prípade, že riadne a včas zaplatí členský poplatok v plnej výške, získa 1 vstupenku na tréning „Top Expert Naživo“ organizovaný poskytovateľom. Vstupenky nie sú voľne prenosné na iné osoby. Tréning „Top Expert Naživo“ je intenzívny 2-dňový praktický tréning zameraný na upevnenie a doplnenie zručností a vedomostí získaných počas programu. Informácie o čase a mieste konania tréningu budú členovi zaslané spolu so vstupenkou najneskôr do 3 mesiacov od vstupu do programu, a organizačné pokyny budú členovi zaslané najneskôr 14 dní pred termínom konania tréningu. O termíne tréningov a ich poradí rozhoduje poskytovateľ. Vstupenky nie sú voľne prenosné na tretie osoby a výmena vstupenky na iný tréning organizovaný poskytovateľom ani výmena vstupenky na ten istý druh tréningu, konaný v nasledujúcom období z dôvodu žiadosti člena ani nie sú možné. Poskytovateľ má právo zmeniť termín alebo miesto konania tréningu. O zmene bude člena informovať e – mailom. V prípade zmeny termínu alebo miesta konania tréningu má člen programu nárok na kompenzáciu vo forme predĺženia členstva o 1 mesiac. V prípade, že člen nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť zúčastniť sa tréningu, nemá nárok na kompenzáciu. Poskytovateľ upozorňuje, že ubytovanie, stravu počas tréningov ani transfer program nezahŕňa. Tieto zabezpečuje a hradí účastník tréningu sám.

Člen programu Top Expert Premium zároveň získava 2 (slovom „dve“) hodiny osobného koučingu s Michalom Chmelárom, ktoré sa môžu realizovať buď formou osobného stretnutia v sídle poskytovateľa, alebo formou telefonického rozhovoru, resp. komunikáciou prostredníctvom elektronickej platformy Webex alebo Zoom. Koučing sa môže realizovať buď formou jednorazového 2- (slovom „dvoj“) hodinového koučingu alebo formou najviac dvoch 1-hodinových koučingov. Forma a termín konkrétneho koučingu budú medzi poskytovateľom a členom odkomunikované a preukázateľne stanovené vopred, po predchádzajúcej dohode s Michalom Chmelárom. Poskytovateľ si v tejto súvislosti dovoľuje upozorniť záujemcov a členov programu na skutočnosť, že je nevyhnutné, aby si termín rezervovali v dostatočnom predstihu z dôvodu vysokej časovej zaneprázdnenosti Michala Chmelára. V prípade, že člen programu nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť osobného koučingu podľa predchádzajúcich viet do 1 mesiaca od skončenia členstva, nemá nárok na kompenzáciu.

Člen programu Top Expert Premium navyše k tomu získava tiež prístup na webinár, ktorý sa uskutoční 1x mesačne počas prvých 3 mesiacov konania programu. Tento webinár slúži pre stretnutie členov programu, kde si vzájomne vymieňajú svoje životné, expertné a obchodné skúsenosti. O termínoch konania webinárov, či prípadných zmenách, bude člena programu poskytovateľ informovať e-mailom. V prípade zmeny termínu konania webináru, má člen programu nárok na kompenzáciu podľa dohody s poskytovateľom. V prípade, že člen programu nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť zúčastniť sa na ktoromkoľvek z týchto webinárov, tak nemá nárok na kompenzáciu zo strany poskytovateľa.

Člen programu Top Expert Premium navyše k tomu získava tiež prístup do uzavretej skupiny na Facebooku, v ktorej si môže vymieňať svoje skúsenosti či diskutovať s ostatnými členmi programu Top Expert Premium alebo Top Expert VIP.

Člen programu Top Expert Premium navyše k tomu získava tiež prístup k podpornému programu vo forme série e-mailov, ktoré budú odosielané každý deň počas 30 dní od dátumu, ktorý stanoví poskytovateľ. Tento dátum bude najneskôr pred sprístupnením 2. videa v programe. Člen programu je povinný zabezpečiť bezproblémové prijímanie e-mailov od poskytovateľa, v opačnom prípade nemá nárok na kompenzáciu vo forme neskoršieho doposlania e-mailov, ktoré z dôvodov na strane člena neobdržal.

C)       Online program Top Expert VIP – VIP členstvo

Kúpou tohto programu získava klient časovo obmedzený 12-mesačný prístup k vzdelávacím videám, cvičeniam a iným produktom, ktoré boli zverejnené v členskej sekcii stránky počas 12 týždňov trvania programu. Člen tohto programu zároveň v prípade, že riadne a včas zaplatí členský poplatok v plnej výške, získa 2 vstupenky na tréning „Top Expert Naživo“ organizovaný poskytovateľom. Tréning „Top Expert Naživo“ je intenzívny 2-dňový praktický tréning zameraný na upevnenie a doplnenie zručností a vedomostí získaných počas programu. Informácie o čase a mieste konania tréningu budú členovi zaslané spolu so vstupenkami najneskôr do 3 mesiacov od vstupu do programu, a organizačné pokyny budú členovi zaslané najneskôr 14 dní pred termínom konania tréningu. O termíne tréningov a ich poradí rozhoduje poskytovateľ. Vstupenky nie sú voľne prenosné na tretie osoby a výmena vstupenky na iný tréning organizovaný poskytovateľom ani výmena vstupenky na ten istý druh tréningu, konaný v nasledujúcom období z dôvodu žiadosti člena ani nie sú možné. Poskytovateľ má právo zmeniť termín alebo miesto konania tréningu. O zmene bude člena informovať e – mailom. V prípade zmeny termínu alebo miesta konania tréningu má člen programu nárok na kompenzáciu vo forme predĺženia členstva o 1 mesiac. V prípade, že člen nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť zúčastniť sa tréningu, nemá nárok na kompenzáciu. Poskytovateľ upozorňuje, že ubytovanie, stravu počas tréningov ani transfer program nezahŕňa. Tieto zabezpečuje a hradí účastník tréningu sám.

Člen programu Top Expert VIP zároveň získava 5 (slovom „päť“) dní osobného koučingu s Michalom Chmelárom, ktoré sa môžu realizovať buď formou osobného stretnutia v sídle poskytovateľa, alebo formou telefonického rozhovoru, resp. komunikáciou prostredníctvom elektronickej platformy Webex alebo Zoom. Za deň je v tomto prípade považovaných 8 hodín. Koučing sa môže realizovať buď formou jednorazového 5- (slovom „päť“) dňového koučingu alebo formou viacerých časovo kratších koučingov. Forma a termín konkrétneho koučingu budú medzi poskytovateľom a členom odkomunikované a preukázateľne stanovené vopred, po predchádzajúcej dohode s Michalom Chmelárom. Poskytovateľ si v tejto súvislosti dovoľuje upozorniť záujemcov a členov programu na skutočnosť, že je nevyhnutné, aby si termín rezervovali v dostatočnom predstihu z dôvodu vysokej časovej zaneprázdnenosti Michala Chmelára. V prípade, že člen programu nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť osobného koučingu podľa predchádzajúcich viet, nemá nárok na kompenzáciu.

Člen programu Top Expert VIP navyše k tomu získava tiež prístup na webinár, ktorý sa uskutoční 1x mesačne počas prvých 3 mesiacov konania programu. Tento webinár slúži pre stretnutie členov programu, kde si vzájomne vymieňajú svoje životné, expertné a obchodné skúsenosti. O termínoch konania webinárov, či prípadných zmenách, bude člena programu poskytovateľ informovať e-mailom. V prípade, že člen programu nevyužije z akýchkoľvek dôvodov možnosť zúčastniť sa na ktoromkoľvek z týchto webinárov, tak nemá nárok na kompenzáciu zo strany poskytovateľa.

Člen programu Top Expert VIP navyše k tomu získava tiež prístup do uzavretej skupiny na Facebooku, v ktorej si môže vymieňať svoje skúsenosti či diskutovať s ostatnými členmi programu Top Expert Premium alebo Top Expert VIP.

Člen programu Top Expert VIP navyše k tomu získava tiež prístup k podpornému programu vo forme série e-mailov, ktoré budú odosielané každý deň počas 30 dní od dátumu, ktorý stanoví poskytovateľ. Tento dátum bude najneskôr pred sprístupnením 2. videa v programe. Člen programu je povinný zabezpečiť bezproblémové prijímanie e-mailov od poskytovateľa, v opačnom prípade nemá nárok na kompenzáciu vo forme neskoršieho doposlania e-mailov, ktoré z dôvodov na strane člena neobdržal.

5. Cena Služieb, pokuty, faktúry

5.1. V zhrnutí objednávky nájdete všetky ceny Služieb objednaných na stránkach www.topexpert.sk. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cenám je pripočítavaná DPH podľa platných právnych predpisov SR.

5.2. V prípade, že platiteľ pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedy poskytovateľ „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči klientovi. V prípade, že klient nezaplatí poplatok riadne a včas, bude jeho objednávka stornovaná bez nároku na jej obnovenie. Storno objednávky znamená odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Informáciu o storne objednávky zašle poskytovateľ klientovi e–mailom.

5.3. Zmluvná pokuta: Pokiaľ klient nezaplatil poskytovateľovi kúpnu cenu riadne a včas, je klient povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR.

5.4. Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví poskytovateľ klientovi daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení Služieb. Poskytovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

5.5. V prípade porušenia zákazu podľa bodu 1.3. je poskytovateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu za každé jedno porušenie zákazu vo výške 5.000,- €. Týmto nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody.

6. Spôsob platby

6.1. Platobné metódy môžu, ale nemusia byť zobrazené na výber pri vypĺňaní objednávkového formulára. Ich dostupnosť závisí od aktuálnych technických možností poskytovateľa.

6.2. Platbu je možné realizovať len bankovým prevodom na účet poskytovateľa na základe predfaktúry vystavenej poskytovateľom

6.3. Ak sa poskytovateľ s klientom nedohodnú inak, tak po prijatí objednávky a potvrdení termínu konania Programu, zašle poskytovateľ klientovi predfaktúru za objednaný Program. Klient je povinný uhradiť predfaktúru do dátumu splatnosti uvedenej na nej. Ak klient neuhradí sumu uvedenú na predfaktúre v plnej výške do dátumu jej splatnosti, tak si poskytovateľ vyhradzuje právo zrušiť účasť na Programe pre všetkých objednaných účastníkov klienta bez náhrady. Zrušenie účasti účastníkov nemá vplyv na povinnosť uhradiť predfaktúru v plnej výške ani na ostatné povinnosti klienta, uvedené v týchto obchodných podmienkach.

7. Dodacie lehoty

7.1. Dodacia lehota pre Služby je uvedená v objednávkovom formulári, a potvrdená v e-maile, ktorý dôjde klientovi s potvrdením prijatia objednávky.

7.2. Poskytovateľ je povinný splniť objednávku a dodať Služby v stanovenom termíne. Ak objednané Služby nie je možné dodať v udanej lehote, bude poskytovateľ o tejto situácii informovať klienta v čo možno najkratšom čase a oznámi mu buď predpokladaný náhradný termín konania Programu, alebo zruší konanie Programu v danom termíne. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť konanie Programu najneskôr 7 dní po termíne začatia konania Programu aj z dôvodu nízkeho počtu účastníkov. Ak sa poskytovateľovi nepodarí dodať Služby ani v dodatočnej lehote, má klient právo od zmluvy odstúpiť a v prípade uhradenej kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet.

8. Poštovné a iné poplatky

8.1. K uvedeným cenám Služieb nepripočítavame žiadne poplatky.

9. Odstúpenie od zmluvy

9.1. Klient má právo pred prvým prihlásením do členskej sekcie, najneskôr však v lehote 14 dní od zaslania objednávky, od zmluvy odstúpiť v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to zaslaním emailovej žiadosti na info@topexpert.sk, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi.

9.2. Klient, ktorý odoslal Objednávku, a teda vstúpil do záväzkového vzťahu s poskytovateľom v lehote kratšej ako 14 (slovom “štrnásť”) dní pred termínom začatia konkrétneho programu, udelením súhlasu s týmito VOP zároveň udeľuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výslovný súhlas na poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a berie na vedomie, že po začatí poskytovania služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Klient vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.

9.3. Pri odstúpení od zmluvy z iného ako zákonného dôvodu v zmysle § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je klient povinný zaplatiť poskytovateľovi plnú cenu objednaných Služieb. Týmto nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody. Právo na odstúpenie od zmluvy je klient povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môže použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

9.4. Odstúpením od zmluvy v zmysle § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník sa zmluva ruší od začiatku a rušia sa všetky prístupy ku všetkým častiam a súčastiam programu, vrátane všetkých vstupeniek, benefitov a bonusov ku programu. Zaplatenú odmenu vráti poskytovateľ klientovi najneskôr do 14 dní na účet, ktorý uvedie klient, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak. Odmenu však predajca nie je povinný vrátiť pri odstúpení z iného ako zákonného dôvodu, alebo ak došlo k porušeniu týchto obchodných podmienok zo strany klienta.

9.5. Všetky uhradené odmeny za Služby a poplatky sú nevratné, ak sa objednaný Program uskutoční v objednanom termíne alebo náhradnom termíne podľa bodu 5) týchto Obchodných podmienok. Uhradená cena Programu ani jej časť sa nevracia ani pri neúčasti, ani pri čiastočnej neúčasti účastníkov. Klient však po vzájomnej dohode s poskytovateľom môže poslať na Program náhradníkov.

9.6. Účastníci Programu môžu byť okamžite vylúčení z Programu a vykázaní z miestnosti, kde sa poskytuje Program alebo jeho súčasti, ak:

 • porušujú akúkoľvek časť týchto obchodných podmienok,
 • narušujú plynulý priebeh Programu, najmä hlučným správaním, častým prerušovaním školiteľa/rečníka, sarkastickými poznámkami a pod.,
 • vyrušujú alebo obťažujú ostatných účastníkov Programu,
 • ohrozujú zdravie alebo majetok ostatných účastníkov Kurzu, alebo majetok v priestoroch, kde sa Program koná,
 • vykonávajú propagačné aktivity pre akékoľvek produkty alebo služby,
 • prejavujú známky infekčných chorôb v nadmernej miere, ako napríklad časté kýchanie, smrkanie a kašľanie, aj keď netrpia žiadnou chorobou,
 • je na danom Programe vyžadované preukázanie sa platným dokladom totožnosti, a účastníci sa buď nepreukážu takýmto dokladom, alebo meno a priezvisko na doklade totožnosti nesúhlasí s menom a priezviskom účastníka v objednávke Programu,
 • konajú v rozpore s právnymi predpismi platnými na území SR, alebo existuje podozrenie, že konajú v rozpore s právnymi predpismi platnými na území SR.

9.7. V prípade webinárov a pre online prostredie platí, že klientovi môže byť z dôvodov uvedených v bode 9.6. odobraný prístup do programu. 

9.8. V prípade vylúčenia účastníkov z Programu sa uhradená cena Služieb nevracia. Zároveň v tomto prípade klientovi ani účastníkom neprislúcha žiadna náhrada škody, ušlého zisku, ani žiadna iná náhrada. Týmto nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody.

10. Zodpovednosť za škodu

10.1.   Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a Služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

10.2.   Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou ako napr. havárie, živelné pohromy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, brannej pohotovosti štátu a iných okolností mimo kontrolu poskytovateľa, alebo ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa všeobecne záväzných predpisov.

10.3.   Poskytovateľ a klient sa dohodli, že maximálna výška náhrady škody, ktorú sa poskytovateľ zaväzuje nahradiť klientovi v prípade porušenia zmluvných povinností poskytovateľa a za predpokladu vzniku nároku na ňu, je limitovaná výškou sumy Služieb uhradenej klientom poskytovateľovi za túto objednávku.

10.4.   Klient zodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú konaním alebo nekonaním jeho zamestnancov, účastníkov na Programe či iných osôb, zapojených z jeho strany do procesu poskytovania týchto Služieb.

10.5.   Klient je povinný nahradiť poskytovateľovi akúkoľvek škodu, ktorá vznikne poskytovateľovi v dôsledku porušenia povinnosti klienta vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu s poskytovateľom. Klient je povinný nahradiť poskytovateľovi akékoľvek a všetky straty, ktoré vzniknú poskytovateľovi dôsledku konania resp. nekonania klienta alebo jeho účastníkov, pred poskytovaním Služieb alebo počas poskytovania Služieb, a to v plnej výške, ktorú mu oznámi poskytovateľ.

11. Ochrana osobných údajov a bezpečnosť zdieľaných informácií

11.1.   Spoločnosť Smart People, spol. s r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných, firemných dát a všetkých obdobných dát účastníkov, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke, sú nevyhnutné pre identifikáciu klienta, a sú spracovávané podľa zákona o ochrane osobných údajov, zo zákonného titulu, nevyhnutného na plnenie objednávky a ostatných zákonných povinností poskytovateľa. Pre spracovávanie takýchto údajov na tieto účely, nie je podľa zákona vyžadovaný súhlas poskytovateľa. Spracovanie osobných údajov prebieha podľa zásad uvedených na tejto stránke v sekcii Ochrana osobných údajov.

11.2.   Vzhľadom na verejnú povahu internetu a sociálnych sietí poskytovateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť ani ochranu informácii, ktoré člen poskytne prostredníctvom internetu.

11.3.   Napriek tomu, že poskytovateľ vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie užívateľských účtov, nepreberá s ohľadom na povahu internetu zodpovednosť za prípadné zneužitie zdieľaných informácií. Poskytovateľ vyzýva členov programu, aby nezdieľali žiadne citlivé informácie.

11.4.   Záujemca, či člen programu sa zaväzuje upovedomiť poskytovateľa bezodkladne po zistení zneužitia bezpečnostných prvkov, či neautorizovaného prístupu na stránku, či akéhokoľvek iného problému s bezpečnosťou.

12. Záverečné ustanovenia

12.1.    Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

12.2.   Klient je oprávnený v prípade akejkoľvek nefunkčnosti členskej sekcie podať poskytovateľovi podnet, resp. reklamáciu.

12.3.   Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4.   V prípade, ak by bolo akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok uznané príslušným súdom alebo iným orgánom neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, alebo by vznikol rozpor s platnou legislatívou, bude takéto ustanovenie považované za vypustené a ostatné ustanovenia budú naďalej trvať, ak z povahy takého ustanovenia alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo uzavreté, nevyplýva, že ich nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto zmluvy. Zmluvné strany v takomto prípade uzavrú také dodatky k týmto obchodným podmienkam, ktoré umožnia dosiahnutie výsledku rovnakého, a ak to nie je možné, potom čo najbližšieho tomu, akého sa malo dosiahnuť neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným ustanovením.

12.5.   Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.topexpert.sk. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky.

12.6.   Klient súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzuje, že si ich riadne prečítal, úplne im porozumel, nebol uvedený do omylu a súhlasí s nimi bez výhrad a v plnom rozsahu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2023.